Oferta
Oferta
Jesteśmy firmą trudniącą się zarządzaniem nieruchomościami, spełniającą wymogi „Ustawy o gospodarce nieruchomościami” art.184, pt.3. Proponujemy Państwu profesjonalne zarządzanie nieruchomością za umiarkowane wynagrodzenie wynoszące 0,55 zł/m² powierzchni użytkowej, w ramach zaliczki na wydatki bieżące. Gdy Wspólnota ma ustaloną zaliczkę jej wysokość może pozostać bez zmian, może również zostać ustalona nowa wysokość zaliczki z udziałem Państwa po przeanalizowaniu potrzeb nieruchomości. Jesteśmy otwarci na negocjacje cenowe w każdej sprawie.
Posiadamy bogate doświadczenie w zarządzaniu zarówno nieruchomościami komercyjnymi, jak i wspólnotami mieszkaniowymi.

W ramach zwykłego zarządu zobowiązujemy się do wykonywania następujących czynności:
 1. weryfikowanie stanu prawnego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali, Właścicieli lokali i najemców,
 2. prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej, wymaganej ustawą „Prawo budowlane”,
 3. zlecanie kontroli technicznych, okresowych przeglądów budynków i urządzeń stanowiących wyposażenie techniczne nieruchomości,
 4. utrzymanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku Właścicieli i ponoszenie odpowiedzialności za stan sanitarny obiektu,
 5. zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości stałych,
 6. rozliczanie zużycia wody według ryczałtu lub wskazań wodomierzy zainstalowanych w mieszkaniach Właścicieli,
 7. wykonywanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości i urządzeń technicznych (oświetlenie, ogrzewanie, domofon) należących do części wspólnej,
 8. usuwanie awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej,
 9. ubezpieczenie Wspólnoty OC i nieruchomości (budynku) od ognia i innych zdarzeń,
 10. otwarcie rachunku bankowego dla Wspólnoty z wydzieleniem funduszu remontowego oraz dokonywanie rozliczeń przez ten rachunek,
 11. zawieranie umów związanych z realizacją zadań określonych w pt. 3-10, kontrola prawidłowości wykonywania tych umów oraz ich rozwiązywanie w uzasadnionych przypadkach,
 12. reprezentowanie ogółu Właścicieli w sprawach Wspólnoty na zewnątrz,
 13. przygotowanie projektu planu gospodarczego, a w razie potrzeby jego korekt, w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty,
 14. prowadzenie rozliczeń Wspólnoty zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz sprawdzanie i korygowanie otrzymywanych przez nią faktur,
 15. przygotowanie kwartalnej informacji o poniesionych przez Wspólnotę kosztach (na życzenie Właścicieli),
 16. przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty, w tym rocznego zebrania sprawozdawczego, zgodnie z ustawą o własności lokali,
 17. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z realizacji rocznego planu gospodarczego,
 18. windykacja opłat należnych na rzecz Wspólnoty,
 19. rozpatrzenie możliwości uzyskania przychodu z nieruchomości na rzecz Wspólnoty, a gdy to możliwe podjecie działań w tym kierunku,
 20. dbałość o dobre stosunki pomiędzy członkami Wspólnoty oraz bieżące rozpatrywanie wniosków i uwag związanych z nieruchomością,
 21. udzielanie informacji o zasadach funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych,
 22. zredagowanie i przedłożenie Właścicielom do aprobaty i uchwalenia regulaminu porządku domowego (w przypadku braku takiego regulaminu).
Jeżeli Wspólnota nie posiada funduszu remontowego zachęcamy do jego utworzenia. Uchwalony przez Wspólnotę fundusz remontowy, gromadzony na dodatkowym koncie bankowym, przeznaczony będzie wyłącznie na pokrycie kosztów remontów. Dodatkowy rachunek bankowy daje jasną informację o wielkości zebranych kwot na funduszu remontowym i pozwala na podejmowanie szybkich i bezpiecznych decyzji dotyczących remontów. Decyzję o wykonaniu remontu podejmuje Wspólnota poprzez przyjęcie uchwały. Środki zgromadzone na koncie funduszu remontowego mogą być umieszczane na lokatach terminowych.
Prowadzona komputerowo rachunkowość w zestawieniu z indywidualnym rachunkiem bankowym Wspólnoty pozwoli na zorientowanie się w finansach w dowolnym czasie. Każdy Właściciel ma prawo wglądu do dokumentacji rachunkowej w dowolnym czasie.
Nieruchomość będzie wizytowana 1 razy w tygodniu, co umożliwi dopilnowanie jakości sprzątania, wywozu nieczystości, bieżącą ocenę potrzeb oraz bezpośredni kontakt z Właścicielami. Awarie usuwane będą na telefoniczne zgłoszenie w trybie pogotowia lub bieżącej naprawy.
Ponadto informujemy że poza wymienionymi kosztami nie pobieramy opłat związanych z prowadzeniem firmy (koszty lokalu, telefonów, dojazdów, wezwań interwencyjnych itp.) Jesteśmy w pełni dyspozycyjni i reagujemy natychmiast na potrzeby Wspólnoty.
W przypadku pozytywnej oceny naszej oferty proponujemy zorganizowanie zebrania Wspólnoty, na którym podejmiecie Państwo stosowne uchwały.

Z wyrazami szacunku,
Michał Trela

 

ul. Zwycięstwa 33/U-3
44-100 Gliwice
tel. 604 185 491
ul. Zwycięstwa 33/U-3
44-100 Gliwice
e-mail: biuro@alians-gliwice.pl
Strona główna Linia Oferta Linia Galeria Linia Kontakt